Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie hledání pravdy, svobody a stvořitele

20. 3. 2010

ObrazekUpřímná lidská touha nalézt smysl a důvod našeho života, stejně tak mít vysvětlení co se stane po smrti nebo mít naději, že život smrtí nekončí, je nejspíše stará, jako lidstvo samo. Je až neuvěřitelné, kolik úsilí, času, energie a zmařených životů lidé věnují tomuto poznávání a kolik různých způsobů vedoucích v podstatě ke stejnému cíli – štěstí, spokojenosti, sounáležitosti, radosti, lásce – lidé již stvořili či objevili…  Kolik z nich tak prožilo životy plné štěstí, sebeobětování, euforie, položení života pro svou víru, stejně tak kolik jich život prožilo s hořkými slzami, bolestí v srdci, odříkání a strachu…

V každém případě – těsná závislost na jakémkoliv druhu náboženství může být způsobena nedostatkem určitých informací, neexistencí konkrétního – uspokojivého – vztahu, pochybnostmi a nejistotou vlastní budoucnosti či vnitřní touhou jedince následovat jakýsi vzor a patřit do jisté skupiny – viz. teorie sociálních potřeb.  Pozor, nejde zde o slabost, jen velký pozor na vyvolanou závislost !

Dle mého osobního názoru může víra v touze po vyšších principech k lecčemu zavazovat, neměla by však jednotlivce svazovat a už vůbec ne být vůči druhým antagonistická a odmítavá.

Stvořitel a jeho projevy jsou zobrazeny všude, ve všem a později nakonec stejně zjistíme, že pocházíme z jedné jediné čisté jednoty - energie - proč tedy na někoho útočit byť jen slovem? (viz. související článek Energie slova a myšlenky zde /clanky/doporuceni_-vzdelavani_-vyzvy/energie-slova-a-myslenky- nebo článek Jak přitáhnout pozitivní energie zde /clanky/doporuceni_-vzdelavani_-vyzvy/jak-pritahnout-pozitivni-energie ).

Ve shrnutí níže si můžeme udělat rychlý, stručný přehled a sami zjistit, která nastíněná oblast je nám  názorově blízká a usměrnit vlastní pohled na tuto věc.

Mnoho štěstí Aridan

 

 

Buddhismus – založil Siddharta Gautama 563-483 př.n.l. 

Čtyři vznešené pravdy:

1.     V životě je vždy přítomno strádání

2.     Touha způsobuje utrpení

3.     Utrpení skončí ve chvíli překonání – odpoutání se

4.     Osvobozením z cyklu života (znovuzrození) je Nirvána

Osm cest vedoucích k Nirváně:

1.     správné chápání

2.     správné myšlení

3.     správná mluva

4.     správné konání

5.     správné živobytí

6.     správná snaha

7.     správné bdění

8.     správné soustředění

 

Bahajská víra – zakladatel Mirza Hosejn Ali (1817-1892)

Zřeknutí se alkoholu a návykových látek, monogamie, post 19 dní v roce, slavnost 19 dne každého měsíce

Víra v:

1.     Absolutní jedinečnost

2.     Jednotu veškeré víry

3.     Souznění všech lidí

4.     Rovnost pohlaví

5.     Jednotné vzdělání

6.     Poslušnost vládě

 

Konfuciánství – vznik 6.stol před n.l. Kung-Tsu Konfucius (551-479 př.n.l.)

Myšlenky: drž se tradičních vzorců, neboť jsou dobré, později: dělejme to, co nám velí naše morálka

Podstata:

1.     Upřímnost ve věcech veřejných a osobních postojích

2.     Spořádaný společenský život, mravní vzory

3.     Úcta ke stáří a předkům, důležitost rodiny

4.     Úcta k vládci země

            Studováním a sebezkoušením – stát se „nadřazeným“ člověkem

Žádné chrámy či kostely, žádná víra v život po smrti, nicméně rituály, tradice, svatby, pohřby, oblékání, důležité spisy I-ching – kniha změn

 

Hinduismus – též bráhmanství

Oficiálně bez zakladatele – mnoho bohů a sekt – víra v znovuzrození, karmu, zákon příčiny a následků v dalším životě.

Spisy:  Védy a Itihasa – Bhagavadgíta, Ramajána, Mahabharata

 

Islám – prorok Mohamed (570-632)

Tři pojetí islámu – Sunité, Šíité a dále společně Sufiové, Ismailové a Vhabisové

Víra a principy:

1.     Bůh je stvořitel vesmíru, spravedlivý a milosrdný

2.     V bohu sídlí absolutní jednota a síla

3.     Mohamed je poslední prorok (Ježíš jeho předchůdce)

            Korán zakazuje zobrazovat lidi i živočichy

            Zavrhuje alkohol, vepřové maso, lichvu, sázky

            Náš život je přípravou na to, co přijde

            Pýcha je nejhorším hříchem, dobří půjdou do nebe

Spisy: Korán – slovo Mohameda, Hadith – konání Mohameda, Sunna - pravidla muslimského života

 

Džinismus – vznik 6.st.př.n.l. Mahavíra (599-527př.n.l.)

Svetambarové – bíle odění – následovníci kázání Mahavíry

Digambarové – nazí – věřící, že původní učení již není, ale poselství se zachovalo – mniši i sestry vyznávají nahotu

Principy:

1.     Neubližuj žádné živé věci – Ahimsa

2.     Nekrást a nelhat

3.     Askeze – žádná sexualita

4.     Žádný majetek a zasvěcení se povinnostem - Moksha

 

Šintoismus – vznik 600 př.n.l. Japonsko

Pojetí : Brána šintó (Jinga) – státní náboženství Japonska od 1945 a Sektářské pojetí (Kyoko) řídící se učením jednotlivých vůdců skupin.

Texty:   Kojiki – starověké otázky 712 n.l.

Nihon Shoki – japonská historie před 720n.l.

  

Sikkhismus – vznik Indie 15.století guru Nanak (1469-1539)

Sikh – učedník svých učitelů, kteří odhalují cesty k pravdě a jejímu nalezení. Prostředek je meditace.

Žádné organizování, obřady v chrámech, chvalozpěvy, ranní modlitby…

  

Taoismus – založil  v 6.st.př.n.l. Lao’c

Tao znamená směr či cestu života. Snaha nastolit naprostou jednotu lidstva.

Principy:

1.     Všechno kromě Tao je v toku, to vytváří všechny věci

2.     Jin přesně vyvažuje Jang a vše je v harmonii

3.     Víra v meditaci a jednoduchost

4.     Hledání nesmrtelnosti

5.     Nebe vládne zemi, země člověku a Tao nebi

Texty: Tao-te-Ťing neboli cesta a její síla

  

Zoroastrismus – Persie - 6.st.př.n.l. prorok Zoroster rep. Zarathustra

Velmi silné náboženství před založením Islámu

Principy:

1.     Bůh zvítězí

2.     Mrtví budou vzkříšeni

3.     Na zemi bude ráj

Přesvědčení a víra v:

1.     Dobro a zlo

2.     Ahura Mazda – nejvyšší stvořitel všeho dobrého

3.     Ahriman – ničivý postoj zloby, chamtivosti a temnoty

 

 Křesťanství

Vznik kolem 4 př.n.l. až 30 n.l. – Ježíš Kristus zvaný Mesiáš

12 učedníků:     Petr, Ondřej, Jakub, Jan, Filip, Bartoloměj, Tomáš, Matěj, Jakub, Šimon, Tadeáš neboli Juda či Jidáš Iškariotský

Hlavní  principy:

1.     Láska k jednomu bohu, svým bližním, nesobeckost, soucit

2.     Božství Ježíše, jeho zmrtvýchvstání po smrti ukřižováním

3.     Ježíš – spasitel se vrátí a ustanoví „Království nebeské“

4.     Symbolika svaté trojice – Bůh-otec, syn-Ježíš a duch svatý

Základem – Bible: starý zákon – 46  knih, nový zákon – 27 knih, apokryfy – 15-20 knih dle jednotlivé církve

 

Rozvětvení křesťanství:

Pravoslavná církev – vzniká roku 1054 díky rozpadu vypovězením konstantinopolského patriarchy papežem

Římskokatolická církev – dle tradice založena svatým Petrem kolem 50n.l. Hlava církve – papež, volený kardinály. Jedna z nejrozšířenějších církví

Protestantské církve:

Baptisté – založení 1609 – Amsterdam – John Smyth a Londýn Thomas Helwys v 1612 – nejvyšší moc má bible a  každý může být spasen – křest ponořením celého těla do vody

Anglikánská církev – zakládá Jindřich VII – 1543 – po ostré rozepři s Římem

Společenství Kristovo – zakládá Thomas Campbell v polovině 19.století – důraz na obnovení křesťanství Nového zákona, Krista jako zakladatele a spasitele

Episkopální církev – založení 1789 v Jamestownu – USA jako pokračovatele anglikánské církve

Luteránská církev – založeno po neshodách s Římem roku 1530 – Martin Luther a Filip Melanchton – víra ve smrt, která překoná boží odpuštění – silné zaměření na vzdělávání

Metodistická církev – založeno v Anglii – John Wesley evangelické hnutí z původní anglikánské církve – důraz na osobní prožitek spasení skrze Krista a Bibli

Letniční – charizmatické hnutí – vznik v USA kolem 1920 – inspirováno zjevením Svatého ducha apoštolům během prvního svátku letnic. Víra v to, že duch Svatý může přijít ke každému a důkazem jsou zázračná uzdravení – Bible je posvátná nade vše

Společnost přátel – Kvakeři – vznik kolem 17 století v Anglii – George Fox. Jméno mělo původn působit urážlivě, neboť Fox požadoval, aby se stoupenci při slově Božím otřásali. Hlásá přímý kontakt s Bohem bez bohoslužeb – vnitřní cesta.

Scientismus – Mary Baker Eddyová v roce 1866 – víra v překonání zla a nemocí osobním uvědoměním. Důraz na neskutečnost hmoty a duchovní cestu.

Jehovisté – vznik 19.století USA – Charles Taze Russell – víra v Bibli, ale odmítnutí svaté trojice, blíží se konec světa a jen 144.000 vyvolených bude vybráno k vládnutí v nebi s Kristem – odmítají krevní transfuzi, drogy, vojenskou službu.

Unitáři – vznik 1647 obnovením tradic anglikánské církve.Víra v jediného Boha, odmítají božskost Ježíše Krista i svatou trojici. Krista považují za pouhého učitele, popírají existenci pekla i víru, že všichni mohou být spaseni. Důraz kladen na bratrství.

 

Židovská víra – založení Abrahámem a Mojžíšem kolem roku 2.000 př.n.l.

Tři prameny:

1.     Ortodoxní judaismus – tradice, zákony a striktní dodržování

2.     Konzervativní judaismus – tradice, ale různé formy jejich výkladu

3.     Reformní judaismus – každá generace může obměnit tradice

Principy:

1.     Víra v jednoho Boha

2.     Bůh stvořil člověka k obrazu svému

3.     Abrahám uzavřel smlouvu s Bohem

4.     Mojžíš předchází všechny další proroky

5.     Víra v den příchodu Mesiáše a usmíření všech lidí

Spisy: Hebrejská bible a Talmud

 

Moonisté – církev Sjednocení – 1954 Korea, Sun Myung Moon

Moon se považuje za Mesiáše, který vede ideální rodinu dokonalých dětí – bez hříchu. Konání velkých hromadných svateb, kde partnery volí i žehná osobně sám Moon – do budoucna jeho děti.

Texty: Bible a Nový zákon, Boží princip – sdělení poskytnutá Moonovi

 

Mormoni – Církev Ježíše Krista a Svatých soudného dne – vznik 1830 USA – Joseph Smith

Duše existuje již před narozením a čeká na tělo. Speciální posmrtné křtění.

Texty: Bible, Drahocenná perla – Smith, Kniha Mormon – historie inspirovaná náboženstvím

 

Rastafariáni – Jamajka kolem 1920 Ras Tafari – císař Etiopiepovažovaný za Boha – Jaha.

Silné propojení s judaismem i křesťanstvím. Spíše směřování způsobu života než náboženství, písně, modlitby, hudba.

Texty: Bible – zejména Starý zákon      

 

A dnes půjdeme ještě dále – pro ilustraci přidávám pár informací z historie Vikingů, Egypta a Řecka

Egyptští bohové:

Ra – slunce

Anubis – smrt

Hathor – láska

Bastet – potěšení

Maat     – pravda

Horus   – světlo

Osiris   – podsvětí

Thoth    – vzdělávání

 

 

Vikingští bohové

Loki      – zlo a oheň

Baldr    – světlo a krása

Frey     – slunce, úrodnost

Idun      – mládí a bezstarostnost

Lyr       – válka

Thor     – bouře

Woden – smrt

 

Řečtí a římští bohové

Zeus                Jupiter              vládce bohů

Poseidon         Neptun             moře a oceány

Hermes            Merkur              posel boží

Hefaistos         Vulkán              kovář bohů

Hádés              Pluto                podsvětí

Eros                 Kupid               láska

Dionýsos         Bakchus           víno a zábava

Kronos             Saturn              čas

Ares                 Mars                válka

Apolon             Apolo               slunce a mládí

 

Řecké a římské bohyně

Elpis                Spes                naděje

Afrodite             Venuše             láska

Eirene              Pax                  mír

Rhea                Ops                 úroda a hojnost

Athena             Minerva            moudrost

Demeter           Ceres               zemědělství

Hera                 Juno                královna bohů

Tychea             Fortuna            osud, naděje

Hestie              Vesta               domov, rodina

Artemis            Diana               bohyně lovu

 

Komentáře

Přehled komentářů

Ježí Kristus

(jan služebník Boží, 28. 8. 2011 22:57)

Jediná cesta k Pravdě pro každého otevřená je skrze našeho Pána Ježíše Krista. Modlete se k němu, tlučte a bude vám otevřeno. Pravda jest v Bibli.

Re: Ježí Kristus

(Plato, 30. 8. 2011 13:03)

I sešlu na vás ducha pravdy,který vás uvede do všeliké pravdy a pravda vás vskutku učiní svobodnými.
Objektívní pravda-jsou zákonitosti podle kterých se všechno děje.Ten kdo tyto zákonnitosti zná a umí je tvůrčím spůsobem užívat je spaseným dítkem tvůrce těchto zákonitosti.

Bahá'í

(aziza, 28. 6. 2011 9:05)

Není náhodou Bahá'í jen jedním ze směrů islámu? Někde jsem to tuším četla, ale pravda samotné se mi to moc nezdá, protože prohlašují, že Posledním prorokem byl jejich zakladatel, ne Muhammad (sallallahu alayhi wa salaam)..

Nejde o hru se slovy

(Hopej, 29. 8. 2010 11:31)

Tvá brzká reakce mě překvapila,stejně tak i míra pokory.Nepovažuji se za religionistu a snad nejsem ani urýpaný,ale použít termín,že židovskou víru založili Abraham s Mojžíšem tahá hrozně za uši.Židovský národ byl vyvolen Bohem,stejně tak byli vybráni oba jmenovaní.Stejný faul je spojení Ježíš zvaný Mesiáš.Spasitelem lidstva buď někdo je nebo není.Tak to vnímají obě náboženství.Sidharta také nebyl tak zvaný Budha.Židé by tě ukamenovali nebo vyhnali do pouště,křesťané by tě rovnou upálili.Dopuručuji hlubší studium,jinak budou tvé údaje v souhrnu nejisté a pouze nespolehlivě informativní.

Re: Nejde o hru se slovy

(tomtom, 22. 5. 2011 0:28)

Když někdo v něco, nebo někoho, věří, tak je to pro něj tak jak je to řečeno (psáno). Pro jiného nikoliv. Např. když budu věřit v Mohameda, tak pro mě Ježíš není ten pravý mesiáš a naopak.
Mimochodem takových jako Ježíš bylo ve stejné době a oblasti zhruba 50 (historicky dokázaných). Jenže On zvládl perfektní marketingový tah i když asi původně nebyl záměrný. Doporučuji zjistit si něco o Turínském plátně.
Mimochodem jsem rád, že to tak nechal a nevysvětloval něco někomu, kdo to nemohl pochopit a naopak to využil k propagaci "své" myšlenky.
PS: Smrt konstatoval "odborník", který To zkrátil ranou do srdce z pravé strany. Stačí si prohlédnout jakékoliv zobrazení Ukřižovaného v kterémkoliv kostele i jinde.

Re: Re: Nejde o hru se slovy

(Aridan, 24. 5. 2011 20:47)

Tomtome,
přesně tak - to, čemu věříme, tomu i patříme a pravda je pro nás to, čemu jsme věřit ochotni...
Aridan

Re: Nejde o hru se slovy

(Jadena, 3. 10. 2010 1:16)

...ano,upálili.ukamenovali,vyhnali,zabili atd.To jsou ti co hlásaj "slova boží",kážou,učej ostatní jak maji žít a co dělat a jak, ale...Jakékoli náboženství,mám dojem ,z člověka udělá zaslepence,zastaví vývoj,uvrhné do koloběhu strachu a z toho kolikrát se rodí sklamání,pokrytectví,rebélie a nakonec i násilí atd.Nejhorší na tom je ,že to zmáří čistotu původní myšlenky.Ježiš učil slovem a dokazoval to činem.Možná to spůsobila doba temna ale stalo se to že lidi přebrali jeho myšlenky ale vývojově byli níž a vnímali je skrze ego,ne srdcem.Výsledek se brzo dostavil.Jen málo těch kdo měl čisté srdce a dostatek pokory nesl světlo dál, a myslim že ti nejvíc "křičicí" a ti kteří nejvíc mlátily hlavou o podlahu ,dávající na obdiv svou víru,to nebyli.Buddha to řekl narovinu:"Nevěřte ničemu jen proto,že to pravil moudrý muž.Nevěřte ničemu jen proto,že to každý uznává.Nevěřte ničemu jen proto,že je to psáno.Nevěřte ničemu jen proto,že je to posvátné.Nevěřte ničemu jen proto že tomu věří někdo jiný.Věřte jen tomu,o čem Vy sami soudíte,že je Pravda.

re: Nejde o hru se slovy

(Aridan, 29. 8. 2010 13:42)

Milý Hopeji,
s Jinými Stránkami se snažím zacházet jako se zahrádkou, pokud o ní nedbáme, zarůstá.
Můj názor na náboženství je jasně popsán v několika článcích a jeho propojení s mocí, penězi a manipulací naší Svobody rovněž.
Tento výčet slouží pouze jako ukázka odlišnosti lidského přístupu, chápání, hledání a přijetí částečných pravd, které se pro někoho mohou stát dokonce absolutními.
Osvobození a nalezení Poznání sebe sama dle mého skromného poznání přichází přes všechna z nich a zároveň přes žádné - každé ho deformuje a mění jen tím, že něco pojmenujeme, kategorizujeme a vytvoříme pravidla daného směru.
Během jedné z projekcí jsem viděl Boha jako jedno těsto, které mají všechna náboženství společné. Hádají se o jeho tvar či formu - jedni mají kuličku, jiní krychli, třetí si z něj uváleli placku.
Každý má tu svou Pravdu a přesto nikoliv - jde stále o jedno jediné těsto a co z něj provede naše úzké myšlení, je naše největší neštěstí a nedorozumění mezi našimi Srdci - sám to níže píšete.
Každý z nás se rodí i umírá jako čistý člověk - to, co za svůj život můžeme poznat a přijmout jako směr myšlení či náboženství, není to, proč jsme sem byli stvořeni - tím vším se stáváme svým vlastním rozhodnutím, ale nikdy jsme tím nebyli a nebudeme :-)
Tyto všechny směry nás měly PROPOJIT a nikoliv rozdělit - proto tolik odlišných forem - pro naše pochopení - jen to jaksi neumíme či nechceme pochopit - I když pevně věřím, že se dnešní Svět stále více probouzí...
Krásný den Aridan

re: Je přehled opravdu tak perfektní?

(Aridan, 28. 8. 2010 17:38)

Milý Hopeji,
samozřejmě je to nesmysl a děkuji za připomínku - Mojžíš a Abrahám dle záznamů historie přispěli svou moudrostí dávno před naší NULOU :-)
Nebudu psát, že tam byla chyba schválně, pro pozorné čtenáře - naopak:
Dobře vím, že nikdo není neomylný - opraveno a díky.
Aridan

Je přehled opravdu tak perfektní?

(Hopej, 28. 8. 2010 14:08)

Může mi autor sdělit odkud čerpal informaci o datová
ní "založení Židovské víry" kolem roku 0 A.D.lidmi,kteří byli dávno na pravdě Boží?Opravdu je
přesvědčen o tom,co sděluje?

to Slnko

(Aridan, 11. 6. 2010 14:39)

Mile Slnko,
dakujem za ozaj mile povzbudenie a naplnenie ucelu tychto stranok. Dialej uz po Cesky: Jejich cilem je lidem pomoci v hledani toho, o cem se mlci, vzbudit v nas vsech jinou-lepsi stranku naseho zivota, probudit otazky, ktere jsme si ani ve snu nepolozili (o snech pisi nyni) a posunout vedomi nasi spolecnosti a lidske rasy smerem k vyssim hodnotam.
Odber novych clanku mailem je rovnez mozny - viz nabidka vlevo nahore.
Mnoho stesti Aridan

Perfektný prehľad

(Slnko, 11. 6. 2010 12:17)

Dnes som natrafila na túto stránku, je naozaj super prehľadná a zrozumiteľná, teším sa na ďalšie články.

Užitečný přehled

(Ivan Ol, 7. 4. 2010 23:06)

Pokud nevěříme v nic, jsme zajatci své vlastní víry, která nemá žádné věřící, protože my přeci nevěříme!

Moc se mi líbí ten encyklopedický styl. Jasné, rychlé, přehledné.